Hotline: 0986 224 586

Bảng quy đổi hệ inch sang mm, DN

Bảng quy đổi hệ inch sang mm, DN

 

  • NPS (Nominal pipe size)- kích thước danh nghĩa của ống: kích thước này giống như ký hiệu hay tên gọi của ống vậy, nó dùng để tra các thông số khác chứ không có giá trị quy đổi sang các kích thước khác
  • DN (mm): cũng là kích thước danh nghĩa nhưng ở hệ mm
  • Tên thường gọi: theo như thông số ghi trong bảng này thì đó là kích thước đường kính bên ngoài của ống (OD - outside diameter). Tuy nhiên số liệu ghi trong bảng này đã được làm tròn nên chưa chính xác